5188 Özel Güvenlik Yönetmeliği

Içisleri Bakanligindan :

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasina Iliskin Yönetmelik

BIRINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasina yönelik usul ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 5188 sayili Kanun kapsaminda özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik sirketlerine ve özel egitim kurumlarina faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalisma izni verilmesi, özel güvenlik egitiminin niteligi, müfredati, egiticilerde ve egitim merkezlerinde aranacak sartlar ve egitim sonucu yeterliligin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diger hususlari kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26 nci maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Kanun: 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,

Bakanlik: Içisleri Bakanligi'ni,

Komisyon: Her ilde vali yardimcisinin baskanliginda, il emniyet müdürlügü, il jandarma komutanligi, ticaret odasi baskanligi ve sanayi odasi baskanligi temsilcilerinden olusan özel güvenlik komisyonunu,

Merkezi Sinav Komisyonu: Özel güvenlik egitimi sonunda yapilacak olan yazili ve uygulamali sinavlari yürütmek üzere, Bakanlikça belirlenecek bir mülki idare amirinin baskanliginda bir üyesi Jandarma Genel Komutanligindan olmak üzere bes kisiden olusan komisyonu,

Uygulamali Sinav Komisyonu: Özel güvenlik egitimi sonunda illerde yapilacak olan uygulamali sinavlari yürütmek üzere, vali tarafindan olusturulacak en az 3 kisiden mütesekkil komisyonu veya komisyonlari,

Özel güvenlik birimi: Bir kurum veya kurulusun güvenligini saglamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi,

Özel güvenlik sirketi: Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve üçüncü kisilere koruma ve güvenlik hizmeti veren sirketleri,

Özel egitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarina özel güvenlik egitimi vermek üzere Bakanligin izniyle kurulan egitim kurumlarini,

Alarm merkezi: konut, isyeri ve tesislerin güvenligini saglamak amaciyla, teknik donanim kullanarak bunlari izleyen isletmeleri,

Yönetici: Özel güvenlik sirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alinacak güvenlik tedbirlerini, bunlarin yerini, sirasini ve zamanini belirleme ve degistirme yetki ve sorumluluguna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik egitim kurumlarinda egitimden sorumlu olan yöneticileri,

Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsaminda özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amaciyla istihdam edilen kisileri,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri

Özel Güvenlik Komisyonu

Madde 5- Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendirecegi bir vali yardimcisinin baskanliginda, il emniyet müdürlügü, il jandarma komutanligi, ticaret odasi baskanligi ve sanayi odasi baskanliginin temsilcilerinden olusur. Sanayi odasinin bulunmadigi illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odasi baskanliginin temsilcisi katilir. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanin kaldirilmasi için basvuran kisi yada kurulusun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantisina üye olarak katilir.

Komisyon, gerekli hallerde baskanin çagrisi üzerine toplanir. Komisyon, üye tam sayisinin yarisinin bir fazlasiyla toplanir ve oy çokluguyla karar alir. Oylarin esitligi halinde baskanin bulundugu taraf çogunluk sayilir ve çekimser oy kullanilamaz. Özel güvenlik izni için basvuran kisi ya da kurulusun temsilcisi toplantiya katilir. Komisyon kararlari, baskan ve üyeler tarafindan imzalanir ve Karar Defterine kaydedilir.

Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller disinda, Komisyonun olumlu karari olmadan vali tarafindan özel güvenlik izni verilemez.

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri

Madde 6- Özel güvenlik komisyonunun görevleri sunlardir:

a) Isi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyaci duyan kisinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik sirketlerinden hizmet satin almak suretiyle güvenligin saglanmasina karar vermek,

b) Kurum ve kuruluslarin talebi üzerine, isyerinin, çalisanlarin ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik sirketlerinden hizmet satin almak suretiyle güvenligin saglanmasina karar vermek,

c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayisini, bulundurulabilecek veya tasinabilecek silah ve teçhizatin miktar ve niteligini, gerektiginde kisiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik sirketleri tarafindan alinacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,

d) Para ve degerli esya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanilmak üzere özel güvenlik sirketlerince ve egitimde kullanilmak üzere özel egitim kurumlarinda bulundurulabilecek veya tasinabilecek silah sayisini ve niteligini belirlemek,

e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirilecegi alani belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanini genisletmek,

f) Para ve degerli esya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açik ya da umumi mahallerde saglanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunmasi amaciyla gerektiginde sinirlandirici kararlar almak,

g) Özel güvenlik uygulamasinin sona erdirilmesine iliskin talepleri karara baglamak,

h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alinacak tedbirleri kararlastirmak,

i) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diger hususlar ile vali tarafindan görüsülmesi istenen konulari görüsüp karara baglamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Güvenlikle Ilgili Izinlerin Verilmesi

Özel Güvenlik

Madde 7- Kanun kapsaminda özel güvenlik, kisiler tarafindan özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kurulus bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik sirketlerinden hizmet satin alinmak suretiyle saglanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne sekilde saglanacagi kisi veya kuruluslar tarafindan belirlenir.

Özel Güvenlik Izni

Madde 8- Kisi ve kuruluslar, özel güvenlik izni için valilige yapacaklari basvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne sekilde yerine getirilecegini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütülecegini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatin miktar ve niteligini belirtir.

Valilik tarafindan özel güvenlik talebine iliskin gerekli inceleme yapildiktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenligin saglanmasina iliskin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayisina, bu amaçla bulundurulacak veya tasinacak silahlarin azami sayisina karar verir.

Genel güvenlik kapsaminda korunmanin mümkün oldugu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasinin kamu hürriyetlerinin korunmasi açisindan sakincali görüldügü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararin gerekçesi de belirtilir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararlari valinin onayina sunulur. Özel güvenlik izni verilen kisi ve kuruluslar için Ek-1'deki Özel Güvenlik Izin Belgesi düzenlenir.

Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasi poliçelerinin birer sureti, personelin göreve basladigi tarihten itibaren on bes gün içinde valilige verilir.

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik Izni

Madde 9- Toplanti, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya degerli esya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafindan verilir.

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik sirketi tarafindan alinir. Izin için yapilacak basvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanilacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelligine ve önemine göre, valilikçe güvenlik plani istenebilir.

Güvenligin saglamasi için ilgili sirket tarafindan öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alinmasini veya güvenlik planinin degistirilmesini istemeye yetkilidir.

Iznin konusu para ve degerli esya nakli ise ayrica, tasinacak silahlar ve kullanilacak araçlar basvuru dilekçesinde belirtilir.

Bankalarin özel güvenlik birimlerince gerçeklestirilecek para nakli için özel güvenlik izni alinmaz.

Faaliyet Izni ve Sona Erdirilmesi

Madde 10- Sirketler, üçüncü kisilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanliktan faaliyet izni alir. Faaliyet izni verilebilmesi için sirket hisselerinin nama yazili olmasi ve sirketin faaliyet alaninin münhasiran koruma ve güvenlik hizmeti olmasi gerekir.

Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanliga yapilacak basvurulara asagidaki belgelerden birer suret eklenir:

a) Sirketin ana sözlesmesinin yayimlandigi ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

b) Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri ve yerlesim yeri belgesi,

c) Sirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d) Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayitlari,

e) Yöneticilerin dört yillik yüksek okul mezunu oldugunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,

f) Yöneticilerin özel güvenlik temel egitimi sertifikasi.

Sirketin kuruculari arasinda tüzel kisi bulunmasi halinde, tüzel kisiligi temsil edecek kisinin, Kanunun gerçek kisi kurucularda aradigi sartlari tasimasi esastir.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen sartlari tasidigi anlasilan sirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkinda güvenlik sorusturmasi yaptirilir.

Sorusturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan sirketlere ruhsat harcini yatirmalarini müteakiben Ek-2'de örnegi belirlenen “Özel Güvenlik Sirketi Faaliyet Izin Belgesi” düzenlenir.

Alarm merkezi veya özel egitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik sirketleri, bunlarin her biri için ayrica izin almak zorundadir.

Özel güvenlik sirketlerinin kisi ve kuruluslara saglayacaklari koruma ve güvenlik hizmetleri için yazili sözlesme düzenlenir. Bu sözlesmelerde hizmeti alacak kisi veya kurulusun adi, adresi, hizmetin kapsami, personel sayisi, hizmetin süresi ve diger hususlar belirtilir. Hizmet sözlesmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine baslamadan en az bir hafta önceden ilgili sirket tarafindan valilige verilir. Ayrica, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunlarin özel güvenlik mali sorumluluk sigortasi poliçelerinin birer sureti personel göreve basladigi tarihten itibaren on bes gün içinde ilgili sirket tarafindan valilige verilir.

Özel güvenlik sirketleri, kurucularin, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen sartlari muhafaza edip etmediklerini valilige bildirir.

Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini sirketlere yaptiranlar, en az bir ay önce basvurmak sartiyla, Komisyonun karari ve Valinin onayi ile özel güvenlik uygulamasini sona erdirebilirler.

Yabancilar

Madde 11- Yabanci bir sirketin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye'de kurulan bir sirkette yabanci ortak bulunmasi veya bir özel güvenlik egitim kurumunda uzman egitici olarak yabanci uyruklu kisilerin istihdami mütekabiliyet esaslarina göre Kanunda belirtilen sartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadigi Disisleri Bakanligindan sorulur.

Koruma ve Güvenlik Planlari

Madde 12- Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik sirketleri, bu Yönetmelik kapsaminda güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara iliskin koruma ve güvenlik planlarinin bir örnegini otuz gün içerisinde valilige verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarinda degisiklik yapilmasini veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Mülki Idare Amirlerinin Yetkisi

Madde 13- Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasini ve özel güvenlik tedbirlerini halkin can ve mal güvenliginin ve kamu hürriyetlerinin korunmasi amaciyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini asan uygulamalari kaldirmaya ve alinan güvenlik tedbirlerinin degistirilmesini veya ilave tedbirler alinmasini istemeye yetkilidir. Spor müsabakalarinda güvenligin saglanmasiyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayili Spor Müsabakalarinda Siddet ve Düzensizligin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarina tanidigi yetkiler saklidir.

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanlari içerisinde genel güvenligin ve kamu düzeninin bozuldugu hallerde durumu derhal genel kolluga bildirir.

Özel güvenlik kapsaminda korunan ve güvenligi saglanan yerlerde can ve mal güvenliginin ciddi sekilde tehlikeye düstügü veya düsecegi anlasildiginda, mülki idare amirleri genel kollugu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

Kanun ve bu Yönetmelik kapsami disinda, her ne ad altinda olursa olsun can ve mal güvenligini saglamak amaciyla denetim, gözetim ve kontrol hizmeti verilemez.

Önleyici Arama Yapilmasi

Madde 14- Görev alaninda, can ve mal güvenliginin ve kamu düzenin saglanmasi, suç islenmesinin önlenmesi, tasinmasi veya bulundurulmasi yasaklanmis her türlü silah, patlayici madde veya esyanin tespit edilmesi amaciyla detektörle, x-ray cihazindan geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiginde üst aramasi yapilabilir.

Kamuya açik alanlarda üst aramasi, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Adli ve Önleme Aramalari Yönetmeligi hükümlerine göre yapilir. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapilacak üst aramasi genel kollugun gözetim ve denetiminde yapilir. Arama sirasinda yakalanan kisiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal islemi yapilmak üzere bir tutanakla genel kolluga teslim edilir.

Arama kisinin ayni cinsiyetindeki görevli tarafindan yapilir.

Tabii Afet Hallerinde Yardim Yükümlülügü

Madde 15- Özel güvenlik görevlileri, görev alani içerisinde meydana gelebilecek yangin, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardimci olmakla yükümlüdür.

Suça El Koyma

Madde 16- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alaninda bir suçla karsilastiginda suça el koymak, suçun devamini önlemek, sanigi tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluga teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kollugun olaya el koymasindan itibaren arastirma ve delil toplama faaliyetine genel kollugun talebi halinde yardimci olur.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalisma Izni

Madde 17- Özel güvenlik görevlisi çalisma izni için yapilacak basvurulara asagidaki belgeler eklenir.

a) Diploma fotokopisi,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Adli sicil kaydi,

d) Dört adet vesikalik fotograf,

e) Saglik raporu,

f) Özel güvenlik temel egitimi sertifikasi.

Basvuru sahiplerinden haklarinda, yapilacak güvenlik sorusturmasi olumlu olanlara, ruhsat harcini yatirdiklari takdirde, kendilerine bes yil süreyle geçerli, Ek-3 teki örnege uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Karti” verilir. Kimlik belgesinde çalisma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan sartlardan herhangi birisinin kaybedildiginin tespiti halinde çalisma izni valilikçe iptal edilir.

Güvenlik sorusturmasi özel güvenlik egitimi devam ederken de yaptirilabilir. Bu takdirde basvuru sirasinda özel güvenlik temel egitimi sertifikasi istenmez.

Silahsiz olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkinda sadece arsiv arastirmasi yapilir.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az bes yil fiilen bu görevde çalistiktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrilmis olanlarda, emekli olduklari veya ayrildiklari tarihten itibaren bes yil süre ile özel güvenlik temel egitimi sarti aranmaz.

Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarindan mezun olanlardan da mezun olduklari tarihten itibaren bes yil süre ile silah egitimi hariç özel güvenlik temel egitimi sarti aranmaz.

5 ve 6 nci fikralarda belirtilen görevlilere, özel güvenlik temel egitimi ile ilgili olarak saglanan bes yillik istisna süresi içinde basvurmak sartiyla, bes yil süreyle özel güvenlik çalisma izni verilir. Bu sürenin sonunda bu görevlilerden sadece yenileme egitimi sertifikasi istenir.

Saglik Sartlari

Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalisma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayilan sartlarin yani sira asagida belirtilen hususlari kapsayacak sekilde, bir hastaneden veya yeterli bir saglik kurulusundan alinan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli saglik raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalik veya kisilik bozuklugu (Psikopati); alkol ve uyusturucu bagimliligi olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teskil edebilecek nörolojik rahatsizligi olmamak.

c) Göz: Körlük, gece körlügü veya renk körlügü olmamak.

d) Kulak Burun Bogaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasini engel teskil edebilecek isitme kaybi olmamak.

e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kisitligi olmamak.

Çalisma Izninin Yenilenmesi

Madde 19- Çalisma izni, kimlik belgesinin düzenlendigi tarihten itibaren bes yil süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda çalisma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni saglik raporu, adli sicil kaydi ve özel güvenlik yenileme egitimi sertifikasi istenir. Çalisma izni yenilenmeden önce, özel güvenlik görevlisi hakkinda yeniden arsiv arastirmasi ve güvenlik sorusturmasi yaptirilir.

Çalisma izninin yenilendigi verilecek kimlik belgesine islenir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi

Madde 20- Kisi, kurulus ve sirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrilan özel güvenlik görevlileri on bes gün içinde valilige bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin sirketlere gördürülmesi halinde kisi ve kuruluslarin ayrica bildirim yükümlülügü yoktur.

Kimlik Belgesi

Madde 21- Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartinda görevlinin adi ve soyadi ile silahli ya da silahsiz oldugu belirtilir. Kimlik karti görev alani ve süresi içerisinde herkes tarafindan görülebilecek sekilde yakaya takilir. Kimligin kaybedilmesi halinde isveren durumu derhal valilige bildirir.

Üniforma ve Teçhizat

Madde 22- Özel güvenlik görevlilerinin giyecegi üniforma ve üniformayi tamamlayan diger unsurlar, Türk Silahli Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanilan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayi tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayina sunulur. Üniformada sirketi tanitici isim, isaret veya logo bulunur. Özel güvenlik sirketlerince kullanilacak üniforma ve üniformayi tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlikça onaylanir.

Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarinda, konser ve sahne gösterilerinde üniformanin üzerine, arkasinda isigi yansitan Ek-4'te gösterilen “ÖZEL GÜVENLIK” ibaresi yazili yelegi giyerler.

Alarm Merkezleri

Madde 23- Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valilige yapilacak basvuruya asagidaki belgelerden birer suret eklenir.

a) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayitlari,

b) Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

c) Yöneticilerin dört yillik yüksek okul mezunu oldugunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örnegi,

d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

e) Yöneticilerin özel güvenlik temel egitim sertifikasi (genel kolluk birimlerinde daha önce çalismis olanlardan buna iliskin belge),

f) Alarm merkezinde kullanilacak teknik teçhizatin amaca elverisliligine iliskin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli sartlari tasidigi anlasilan sirketlerin yöneticileri hakkinda güvenlik sorusturmasi yaptirilir.

Sorusturma sonuçlarinin olumlu olmasi halinde, Ek-5'de örnegi belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve Izleme Izin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüge girmesinden önce yetkili merciler tarafindan verilen Alarm Merkezi Kurma ve Izleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarm merkezleri, alarm sistemleri araciligiyla sürekli olarak yapilan izleme sirasinda gelen ihbarlari degerlendirir ve teknik bakimdan dogrulanan ihbarlari sorumluluk bölgesindeki genel kolluga en kisa zamanda bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atesli Silahlar

Silah Bulundurma ve Tasima Izni Verilmesi

Madde 24- Koruma ve güvenligin saglanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarina öncelik verilir. Komisyon, orantililik ilkesine uygun olarak canlilar üzerinde kalici etkisi olmayan kimyasallarin kullanilmasina izin verebilir. Görevin niteligi geregi bu tedbirlerin yeterli olmayacaginin anlasilmasi halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayili Atesli Silahlar ve Biçaklar ile Diger Aletler Hakkinda Kanuna göre ruhsatlandirilmasi mümkün olan yari otomatik tabancalarin ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayili Kanun kapsamina giren av silahlarinin bulundurulmasina ve tasinmasina Komisyonca karar verilir. Bu silahlarin sayisi ve niteligi Komisyon kararinda belirtilir.

Görev alaninda atesli silah tasiyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayili Kanun ve bu Kanunun uygulanmasina iliskin yönetmelikte belirtilen sartlar aranir.

Silahlarin Temini

Madde 25- Komisyonun karari üzerine, özel güvenlik izni verilen kisi veya tesise valilikçe atesli silah alma yetkisi verilir. Atesli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarindan, kamu kurum ve kuruluslarinin ihtiyaç fazlasi, standart disi, zor alim yoluyla ele geçen silahlarindan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan veya genel hükümlere göre temin edilir. Atesli silahlarin, bunlarin fisek ve tesisatlarinin özel oda, kasa veya demir kusakli ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunlarin muhafazasindan özel güvenlik izni verilen kisi veya kurulus yetkilileri sorumludur.

Tabanca Disindaki Silahlar

Madde 26- Görevin niteligi uzun namlulu silah bulundurmayi ve tasimayi gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Baskanliginin bu konudaki görüsü alinarak, uzun namlulu silahin niteligi ve sayisi Komisyon tarafindan tayin edilir.

Silahlarin Kaydi

Madde 27- Bulundurulmasina ve tasinmasina izin verilen her türlü atesli silah, komisyonca bir örnegi Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayit Defteri”ne islenir.

Atesli silahlar, özel güvenlik izni verilen kisi veya kurulus tarafindan, bir örnegi Ek-7 de bulunan “Silah Demirbas Defteri”ne de kaydedilir. Görev alaninda muhafaza edilen atesli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örnegi Ek-8'de bulunan ve her sayfasi yöneticiler tarafindan onayli “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karsiligi devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, atesli silahlari Kanunda belirtilen istisnalar disinda görev alani disina çikaramaz.

Tasima ve Bulundurma Belgesi

Madde 28- Her atesli silah için Ek-9 ‘da belirtilen “Özel Güvenlik Silah Tasima/Bulundurma Belgesi” düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik karti ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de tasimak zorundadir.

Fisek Temini ve Nakli

Madde 29- Bulundurulmasina ve tasinmasina izin verilen her silah için yirmi bes adet fisek alinmasina izin verilir. Fisek miktari Komisyonun karari ve valinin onayi ile görev yeri ve niteligine göre arttirilabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktari bir tutanakla tespit edilen eksik fiseklerin tamamlanmasina izin verilir.

Atesli silah egitiminde kullanilacak fisekler bu sinirlamaya tabi degildir. Programli egitimleri disinda personeline atis egitimi yaptiracak kisi ve kuruluslara talepte bulunmalari halinde fisek almalarina genel kollukça izin verilir.

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanilan silah ve fiseklerin nakli 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayili Tekel Disi Birakilan Patlayici Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, Ithali, Tasinmasi, Saklanmasi, Depolanmasi, Satisi, Kullanilmasi, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarina Iliskin Tüzüge göre yapilir.

Silah ve Fiseklerin Devri

Madde 30- Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve tasima izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlasi bildiriminde bulunan kisi ve kuruluslara ait silah ve fisekler genel hükümlere göre devredilir. Alti ay içinde devir gerçeklestirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahin ait oldugu kisi veya kurum 6136 sayili Kanuna göre ruhsat basvurusunda bulunmak zorundadir. Süresi içerisinde ruhsatlandirilmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluslarina bagislanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir.

Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satilacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarindan ekspertiz raporu aldirilir.

BESINCI BÖLÜM

Özel Güvenlik Egitimi

Özel Güvenlik Egitimi ve Izni

Madde 31- Özel güvenlik temel egitimi ve yenileme egitimi Bakanliktan faaliyet izni alan özel egitim kurumlarinda yapilir. Özel güvenlik egitim izni için Bakanliga yapilacak basvuruya asagidaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir.

a) Egitim yapilacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözlesmesi,

b) Binaya iliskin yapi kullanma izni veya egitim kurumu açilmasinda fenni sakinca olmadigina iliskin belediyeden alinan yazi,

c) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayitlari,

d) Kurucu, yönetici ve uzman egiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

e) Yöneticilerin dört yillik yüksek okul mezunu oldugunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örnegi,

f) Egitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

g) Yöneticilerin özel güvenlik temel egitim sertifikasi (genel kolluk birimlerinde daha önce çalismis olanlardan buna iliskin belge).

Müracaatlarin Degerlendirilmesi

Madde 32- Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslim edildigi anlasildiginda, egitim merkezinin bulundugu ilde, baskani emniyet müdürü rütbesinde olan ve üç kisiden olusan bir inceleme komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafindan, tesisin özel güvenlik egitimi verilmesine uygun olup olmadigi, egitim araç ve gereçleriyle, teçhizatin yeterli olup olmadigi, yangina karsi gerekli önlemlerin alinip alinmadigi, belge ve bilgilerin gerçegi yansitip yansitmadigi arastirilarak, belirtilen yerde egitim merkezi açilip açilamayacagina iliskin bir rapor düzenlenir.

Basvurunun alinmasiyla birlikte açilacak egitim kurumunun yöneticisi hakkinda güvenlik sorusturmasi baslatilir.

Inceleme ve sorusturma sonucu olumlu olan özel güvenlik egitim kurumlari hakkinda, ruhsat harcini yatirmalarini müteakiben, Ek-10'da örnegi belirlenen “Özel Güvenlik Egitim Kurumu Faaliyet Izin Belgesi” düzenlenir.

Egitim Programi

Madde 33- Özel güvenlik egitimine alinan adaylar asgari yüz yirmi saatlik egitime tabi tutulur. Programin otuz saati silah ve atis egitimine ayrilir. Atesli silah tasimayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atis egitimini almasi zorunlu degildir. Bu görevlilerin temel egitimi doksan saatten asagi olmayacak sekilde düzenlenir.

Özel güvenlik temel egitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri, uzman ögreticilerin nitelikleri Ek-11'deki tabloda gösterilmistir.

Havalimani ve havaalanlarinda istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile Uyusturucu Madde Bilgileri dersini, deniz limanlarinda istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, Deniz Limani Güvenligi ve Uyusturucu Madde Bilgileri derslerini almak zorundadir.

Özel güvenlik görevlilerinin çalisacaklari kurulus ve tesislerin özelligine göre, egitim kurumunca, programa ilave konular dahil edilebilir.

Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliginin görev müddetince sürmesini saglamakla yükümlüdür.

Silah Bilgisi ve Atis dersinin tüm uygulamalari ve silah atis egitimleri poligon ortaminda yapilir. Özel egitim kurumlari, kendilerine ait atis poligonu bulunmamasi halinde, özel kisilere veya genel kolluga ait atis poligonlarindan yararlanabilir. Bu kurumlar, atis egitimini yaptiracagi atis poligonunu, egitim faaliyetine basladigi tarihten itibaren on bes gün içinde Bakanliga bildirir.

Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarinin kurulu bulundugu alanlarda da yapilabilir.

Yenileme Egitimi

Madde 34- Özel güvenlik görevlilerinden, bes yillik çalisma izninin bitmesi üzerine, çalisma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme egitimi sertifikasi istenir. Ayni sekilde, özel güvenlik sirketleri ve özel egitim kurumlarinin yöneticilerinin yenileme egitimini almasi ve bes yilda bir yenileme egitimi sertifikasini Bakanliga ibraz etmesi zorunludur.

Yenileme egitimi altmis ders saatinden olusur. Teorik ve uygulamali dersler ilgili egitim kurumu tarafindan, temel egitim konulari arasindan seçilerek olusturulur. Dersler, egitim konularindaki son gelismeleri ve yargi içtihatlarini da kapsar. Yenileme egitiminin yirmi ders saati silah egitimine ayrilir.

Havalimani ve deniz limanlarinda görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme egitimi için uluslararasi sözlesmelerden kaynaklanan diger hükümler saklidir.

Yenileme egitiminden sonra, yazili ve uygulamali sinavda basarili olanlara özel güvenlik yenileme egitimi sertifikasi düzenlenir. Sinava basvuranlardan özel güvenlik yenileme egitimi devam çizelgesi istenir.

Egitim Kurslarina Devam Zorunlulugu

Madde 35- Adaylarin, özel güvenlik egitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devami zorunludur. Özel egitim kurumlarinca, kursun sonunda adaylarin derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksizin derslerin %10 undan fazlasina devam etmeyenlerin kursla ilisigi kesilir.

Sinav

Madde 36- Özel güvenlik temel egitimini tamamlayanlar yazili ve uygulamali sinava tabi tutulur. Sinava kabul edilebilmek için adaylardan egitim kursu devam çizelgesi istenir.

Yazili sinav, merkezi sinav komisyonunca hazirlanan sorularla illerde yapilir.

Bakanlikça belirlenen sayida yazili sinav gözlemcisi ve illerde yapilacak uygulamali sinav komisyonlarinda görevlendirilecek personel valilik tarafindan belirlenir.

Yazili Sinav

Madde 37- Yazili sinav sorulari Merkezi Sinav Komisyonu tarafindan hazirlanir. Yazili sinavin yeri, tarihi, basvuru süresi, basvuru sirasinda istenecek belgeler ve diger hususlar en az on bes gün önceden Komisyon tarafindan belirlenerek ilan edilir.

Yazili sinav sorulari, egitim konularinin agirligina göre ve konularin tamamini kapsayacak sekilde hazirlanir ve çoktan seçmeli olarak yapilir.

Uygulamali Sinav

Madde 38- Uygulamali sinav, yazili sinavdan hemen sonra yapilir. Sinava girecek aday sayisinin fazla olmasi halinde, illerde birden fazla uygulamali sinav komisyonu olusturulabilecegi gibi, sinav ayni gün bitirilemedigi takdirde, devam eden günlerde de tamamlanabilir. Sinav, adaylarin silah bilgisi ve atis becerilerinin ölçülmesinden olusan iki asamayi kapsar. Sinav puani yüz puan üzerinden, yarisi silah bilgisinden, diger yarisi atis becerisinden verilir.

Sinav Sonuçlarinin Degerlendirilmesi

Madde 39- Adaylarin basari puani yazili ve uygulamali sinavdan aldiklari puanlarin toplaminin aritmetik ortalamasiyla bulunur. Adaylarin basari puaninin yeterli sayilabilmesi için, sinav ortalamasinin en az altmis, yazili ve uygulamali sinav puanlarinin ise her birinin en az elli olmasi sarti aranir.

Sinavlarda yeterli basariyi saglayamayan adaylar, yeniden özel egitim kursuna devam etmeksizin ayni yil içinde birbirini takip eden üç sinava katilabilir. Her üç sinavda da basarisiz olan veya basarisiz sayilan adaylarda tekrar özel egitim kursuna devam sarti aranir.

Silahsiz olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin sinavlari sadece yazili sinavdan olusur. Bu sinavda en az altmis puan alan adaylar basarili sayilir.

Yenileme egitimi sonunda yeterliligin belirlenmesinde temel egitime uygulanan hükümler uygulanir.

Sinavlarda Görev Alanlara Ödenecek Ücret

Madde 40- Sinav komisyonlarinin üyelerine, sinavlarda gözetim ve degerlendirme görevi alan personele 19/9/1987 tarihli ve 87/12002 sayili Bakanlar Kurulu karariyla yürürlüge giren Emniyet Genel Müdürlügüne Bagli Her Derecedeki Egitim ve Ögretim Kurumlari ile Hizmet Içi Egitimlerde Aylik Karsiligi ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayisi Ders Görevi Alacaklarin Nitelikleri ve Diger Hususlarin Tespitine Dair Esaslara göre, ders ücreti ödenir.

Özel Güvenlik Egitimi Sertifikasi

Madde 41– Özel güvenlik egitimi basari puani altmis ve daha yüksek olan adaylara Ek-12 deki “Özel Güvenlik Egitim Sertifikasi” egitim kurumunca düzenlenir ve Komisyonca onaylanir.

Özel güvenlik temel egitimi ve özel güvenlik yenileme egitimi sertifikalari bes yil süreyle geçerlidir.

Egitimde Kullanilacak Ders Malzemesi

Madde 42- Özel güvenlik egitiminde kullanilacak yayinlarin Emniyet Genel Müdürlügü Yayin Yönetmeligi'ne göre tavsiye edilmis yayinlardan olmasi sarttir. Üniversitelerde ders kitabi ve ekipmani olarak kullanilan materyalde bu sart aranmaz.

Uygulamali dersler için yeterli ekipman hazir bulundurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Denetim

Madde 43- Bakanlik ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmedigini, yasak uygulama ve davranislarin bulunup bulunmadigini ve amaç disinda faaliyet gösterilip gösterilmedigini tespit etmek amaciyla, özel güvenlik sirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel egitim kurumlarini her zaman denetleyebilir.

Havalimani ve deniz limanlarinin denetiminde, uluslar arasi anlasmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayili Sivil Hava Meydanlari, Limanlar ve Sinir Kapilarinda Güvenligin Saglanmasi, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkinda Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmedigi göz önünde bulundurulur.

Denetimin Kapsami

Madde 44- Denetim sirasinda, faaliyet izninin ve personelin çalisma izinlerinin geçerli olup olmadigi; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasinin yaptirilip yaptirilmadigi; üçüncü kisilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine iliskin sözlesmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmedigi ve bu sözlesmelerin zamaninda valilige bildirilip bildirilmedigi; görev alanina uyulup uyulmadigi; silah ve teçhizatin ruhsatli olup olmadigi ve bunlarin usulüne uygun korunup korunmadigi; kayit ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadigi; egitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmedigi, Kanun ve bu Yönetmeligin diger hükümlerinin uygulanip uygulanmadigi ve amaç disinda faaliyet gösterilip gösterilmedigi incelenir.

Denetim Sonucunun Izlenmesi

Madde 45– Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasinda muhafaza edilir, diger sureti valilige, ilgisine göre bir sureti de Bakanliga sunulur.

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kisi, kurum, kurulus ve sirkete yazili sekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikligin niteligine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmedigi takdirde veya denetim sonucu konusu suç teskil eden uygulamalar tespit edildiginde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanir.

Ayrica, amaci disinda faaliyet gösterdigi veya suç kaynagina dönüstügü tespit edilen sirketlerin veya özel egitim kurumlarinin faaliyet izni Bakanlikça iptal edilir.

Idari Para Cezalarinin Uygulanmasi

Madde 46- Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça iliskin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kisi ve kurulusa en az yedi gün süre verilerek savunmasi istenir. Savunmasi yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamin, illerde valinin onayi ile idari para cezasi verilir.

Para cezasi verilmesine iliskin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarliga gönderilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezalari o yerin valilik veya kaymakamliginin bildirimi üzerine 6183 sayili Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanliginca tahsil olunur.

YEDINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Sakat ve Eski Hükümlü Çalistirma

Madde 47- Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik sirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununun 30 uncu maddesi geregince çalistirilacak sakat ve eski hükümlü sayisinin belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahil edilmez.

Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluslari ile bunlara bagli müessese ve sirketlerde, 2495 sayili Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmus olan özel güvenlik birim ve sirketleri valilige bildirimde bulunmak suretiyle özel güvenlik izni almis sayilirlar ve ayni kurum ve kuruluslarin müessese ve sirketlerine ait özel güvenlik izni alinan isyeri ve tesislerde özel güvenlik hizmeti verebilirler.

Geçici Madde 2- 2495 sayili Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanun hükümlerine uygun olarak istihdam edilen ve bu Kanunda öngörülen sartlari kaybetmemis olan özel güvenlik görevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalisma izni verilmis sayilir.

Geçici Madde 3- 2495 sayili Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlik teskilati kuranlar en az bir ay önce basvurmak sartiyla, Komisyonun karari ve Valinin onayi ile özel güvenlik uygulamasini sona erdirebilirler .

Yürürlükten Kaldirilan Hükümler

Madde 48– 28/3/1994 tarihli ve 21888 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanunun Uygulanmasina Dair Yönetmelik ve degisiklikleri yürürlükten kaldirilmistir.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Içisleri Bakani yürütür.

Bilgi-Net